O nas

Kancelaria Wiszniowska, Termińska i Wspólnicy sp. k. została założona w 2014 roku przez współpracujących od kilkunastu lat w ramach Grupy Brokerskiej FST radców prawnych i specjalistów w zakresie prowadzenia procesów likwidacji szkód. Początkową ideą powołania Kancelarii było poszerzenie oferty Grupy Brokerskiej FST o kompleksową obsługę prawną i procesową Klientów. Wąska specjalizacja w zakresie ubezpieczeń oraz likwidacji szkód, powstałych w majątkach podmiotów gospodarczy ze wszystkich strategicznych branż (przemysł energetyczny, paliwowo-gazowy, chemiczny, kolejowy i transportowy, spożywczy oraz framaceutyczny) stała się głównym obszarem usług świadczonych przez Kancelarię. Możliwość sięgania do wiedzy i doświadczenia ekspertów tworzących największe programy ubezpieczeniowe polskiego rynku gwarantują najwyższy poziom i maksymalną skuteczność w dochodzeniu roszczeń Klientów od ubezpieczycieli na gruncie szeroko pojętego prawa ubezpieczeniowego. Poza kluczową specjalizacją w zakresie dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli, Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie stałej obsługi korporacyjnej, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, prawa pracy i prawa karnego.

  • Magdalena Wiszniowska

  • Joanna Termińska

Magdalena Wiszniowska

Radca prawny, komplementariusz.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo oraz studium europejskie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu od 2007 roku. Posiada również od 2004 roku uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa ubezpieczeniowego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadzi w imieniu Klientów negocjacje ugodowego zakończenia sporów na tle procesów likwidacji szkód; prowadzi pełną obsługę procesową postępowań sądowych w zakresie stosunków ubezpieczeniowych. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu prawa gospodarczego, w tym w szczególności w korporacyjnej obsłudze spółek i grup kapitałowych oraz w realizacji przekształceń spółek prawa handlowego. Zajmuje się doradztwem prawno-biznesowym dla firm, jak i osób fizycznych. Czynnie reprezentuje Klientów w procesach cywilnych i karnych.

Joanna Termińska

Radca prawny, komplementariusz.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo oraz administracja, Studiów Podyplomowych w zakresie: Prawa medycznego dla prawników (UMK Toruń), Charakterystyki energetycznej budynku (WSEiZ w Warszawie) oraz Ubezpieczeń (AF w Warszawie). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu od 2017 roku. Posiada również od 2000 roku uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń. Jest Certyfikowanym menedżerem ryzyka Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie odszkodowawczym. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym największych odszkodowań wypłaconych na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej (w tym odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz odpowiedzialności zawodowej) oraz odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych. Bierze udział w negocjacjach z ubezpieczycielami ugodowego zakończenia procesów likwidacji szkód, merytorycznie opiniuje stanowiska ubezpieczycieli w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej co do zasady i co do wysokości.

Radca prawny, komplementariusz.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo oraz studium europejskie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu od 2007 roku. Posiada również od 2004 roku uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa ubezpieczeniowego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadzi w imieniu Klientów negocjacje ugodowego zakończenia sporów na tle procesów likwidacji szkód; prowadzi pełną obsługę procesową postępowań sądowych w zakresie stosunków ubezpieczeniowych. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu prawa gospodarczego, w tym w szczególności w korporacyjnej obsłudze spółek i grup kapitałowych oraz w realizacji przekształceń spółek prawa handlowego. Zajmuje się doradztwem prawno-biznesowym dla firm, jak i osób fizycznych. Czynnie reprezentuje Klientów w procesach cywilnych i karnych.

Radca prawny, komplementariusz.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo oraz administracja, Studiów Podyplomowych w zakresie: Prawa medycznego dla prawników (UMK Toruń), Charakterystyki energetycznej budynku (WSEiZ w Warszawie) oraz Ubezpieczeń (AF w Warszawie). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu od 2017 roku. Posiada również od 2000 roku uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń. Jest Certyfikowanym menedżerem ryzyka Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie odszkodowawczym. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym największych odszkodowań wypłaconych na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej (w tym odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz odpowiedzialności zawodowej) oraz odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych. Bierze udział w negocjacjach z ubezpieczycielami ugodowego zakończenia procesów likwidacji szkód, merytorycznie opiniuje stanowiska ubezpieczycieli w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej co do zasady i co do wysokości.

Specjalizacja

Prawo spółek

Stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Prawo zobowiązań

Ocena roszczeń kierowanych do Klienta i przez Klienta pod kątem zasad odpowiedzialności oraz zakresu roszczenia, sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, śmierć osób najbliższych; sprawy o zapłatę, windykacja należności, w tym sprawy upominawcze i nakazowe.

Prawo ubezpieczeniowe

Przeprowadzanie postępowań na wybór ubezpieczyciela, negocjacje umów ubezpieczenia, prowadzenie dużych postępowań w trybie prawa zamówień publicznych na wybór ubezpieczyciela, opiniowanie zapisów kontraktowych w kontekście posiadanych ubezpieczeń, analiza ryzyka w zakresie prowadzonej przez Klienta działalności i zawieranych kontraktów, likwidacja szkód Klienta – prowadzenie całego procesu przed ubezpieczycielem w postępowaniu sądowym, jak i przedsądowym, celem uzyskania odszkodowania lub wybronienia przed roszczeniem Klienta, opiniowanie ostatecznych stanowisk ubezpieczycieli w zakresie odpowiedzialności za szkodę i wysokości przyznanego odszkodowania.

Prawo pracy

Wsparcie Klienta zarówno w sprawach indywidualnych jak i zbiorowych, opracowywanie regulaminów pracy, procedur, programów dobrowolnych odejść i układów zbiorowych pracy, reprezentowanie Klienta przed sądem w postępowaniach pracowniczych, rozwiązywanie specyficznych problemów związanych z aktami prawnymi obowiązującymi w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach, m. in. Karta Nauczyciela, sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenie istnienia stosunku pracy.

Prawo zamówień publicznych

Prowadzenie postępowań dla Klienta w trybie prawa zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, opiniowanie dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawców, uczestniczenie w komisjach przetargowych w roli członka komisji lub biegłego, opiniowanie problemów związanych z prawem zamówień publicznych.

Prawo karne

Prowadzenie postępowania karnego w roli pełnomocnika pokrzywdzonego lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych, składanie zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia, obrona Klienta w trakcie procesu karnego.

Polecają nas

Stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

KONTAKT

Dąbrowskiego 2 | 87-100 Toruń
+48 660 488 788 | +48 668 523 381
kancelaria@kancelariawt.pl
NIP 8792674289 | KRS 0000515196
RODO

    Imię i nazwisko:
    E-mail:
    Wiadomość: